یادمان باشد به دل کوزه آب، که بدان سنگ شکست... بستی از روی محبت بزنیم، تا اگر آب در آن سینه پاکش ریزند... آبرویش نرود...! یادمان باشد فردا حتما، ناز گل را بکشیم ... حق به شب بو بدهیم ... و نخندیم دیگر به ترکهای دل هر گلدان ... و به انگشت نخی خواهیم بست، تا فراموش نگردد فردا ... زندگی شیرین است! زندگی باید کرد ... و بدانیم که شبی، خواهیم رفت ... و شبی هست که نباشد پس از آن، فردایی ...

منبع : علوم خاک 90 |خاطره
برچسب ها : یادمان باشد